Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Sviatosť manželstva

Príprava snúbencov pred sobášom začína prihlásením sa obidvoch na fare minimálne 3 mesiace pred sobášom (odporúčame prísť skôr, nakoľko bývajú problémy nájsť sálu...).

Sobáš sa nahlasuje počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu.

Snúbenec či snúbenica majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti - kde má aspoň jeden z nich trvalý pobyt.

Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú výpis z knihy pokrstených s dátumom nie starším ako pol roka z farnosti, kde boli pokrstení.

Príprava k sviatosti manželstva býva každý piatok o 18.00 hod. v učebni farského úradu šesťkrát za sebou. Pri poslednom poučení sa snúbencom vysvetlí liturgický obrad sobáša a pred prijatím sviatosti manželstva pristúpia ku sviatosti pokánia.

K sobášu si potrebujete zakúpiť snubné prstene a kríž na prísahu (v jednoduchej podobe môžete kríž zadarmo prijať od nás).

Nakoľko je cirkevný sobáš platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť matriku Mestského úradu v Banskej Bystrici, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potvrdenú prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy, prípadne vysokoškolské diplomy.

Hudobnú časť liturgického obradu sviatosti manželstva (organ, spev) si môžete dohodnúť osobne s organistom po sv. omši vo Farskom kostole okolo 17.10 h.

Najskôr v stredu po sobáši Vám matrika vystaví sobášny list, na základe ktorého si môžete požiadať pri zmene priezviska o nový občiansky preukaz.

Liturgický obrad sviatosti manželstva je bezplatný. Pri príležitosti Vášho sobáša však môžete prispieť na ekonomický chod farnosti. Z milodaru, ktorý môžete obetovať hneď v kostole alebo vo fare, sú hradené režijné náklady farnosti. Pán Boh zaplať.

Doklady potrebné pre uzatvorenie manželstva

1. Krstné listy žiadateľov, ak neboli pokrstení v našej farnosti.
2. Spísanie cirkevnej zápisnice je na fare. Musia byť prítomní obidvaja snúbenci.
3. Predložiť potrebné údaje o svedkoch, ktorí budú prítomní na sobáši. Na svedkov nie sú kladené žiadne podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie. Potrebné údaje o svedkoch: meno, presná adresa a rodné číslo.
4. Zápisnicu z matriky Mestského úradu v BB, spolu s rodnými listami žiadateľov.
5. Prípadne ďalšie dokumenty, ak to okolnosti vyžadujú.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk