Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Dekanát Banská Bystrica-mesto

1.) Banská Bystrica-mesto

Farár – dekan: ThDr. Gabriel Brendza, PhD.
Kaplán: Mgr. Martin Ščúry
Kňazi bývajúci vo farnosti: Mons. Ing. Viliam Kurilla, Gašpar Hegedüš

Filiálky: Kynceľová, Nemce
Mestské časti: Karlovo, Kostiviarska, Majer, Senica

Kostol nanebovzatia Panny Márie (13. st.)
Kostol Svätého kríža (15. st.)
Kostol sv. Bystríka (2006) – Nemce
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1890) – cintorín
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1904) – Kostiviarska

Duchovná správa Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta
Duchovný správca: Mgr. Michal Válka

Kaplnka povýšenia Svätého kríža (1997) – nemocnica

Duchovná správa väzenskej služby
Duchovný správca: kpt. Mgr. Ľuboš Kaščák CM

Kaplnka sv. Edity Steinovej (2010) – ÚVTOS, ul. Komenského

 

2.) Banská Bystrica-Podlavice

Farár: Mgr. Ing. Juraj Adamkovič
Kňaz bývajúci vo farnosti: Mgr. Michal Válka

Mestské časti: Podlavice, Skubín

Kostol Svätého Ducha (2007)

 

3.) Banská Bystrica-Sásová

Farár: Mgr. Tibor Janúch SDB
Kaplán: Mgr. Juraj Benca SDB
Direktor spoločenstva: 
Mgr. Ivo Štofej SDB
Výpomocní duchovní: Mgr. Ľudovít Baňovič SDBMgr. Jozef Špalek SDB
Kňaz bývajúci vo farnosti:
 Jozef Daniel Pravda SDB

Mestská časť: Sídlisko Sásová

Kostol Panny Márie Pomocnice (2002)

 

4.) Banská Bystrica-Stará Sásová

Farár: ICLic. Ľudovít Sobôtka

Mestské časti: Stará Sásová, Rudlová

Kostol sv. Antona a Pavla, pustovníkov (14. st.)

 

5.) Banská Bystrica-Uľanka

Farský administrátor: ICLic. Pavol Lojan

Filiálky: Dolný Harmanec, Harmanec, Špania Dolina
Mestské časti: Jakub, Uľanka

Kostol sv. Antona Paduánskeho (1828)
Kostol premenenia Pána (1254) – Špania Dolina
Kostol sv. Jakuba (1318) – Jakub
Kostol sv. Jozefa (1928) – Dolný Harmanec
Kaplnka Pána Ježiša skladajú z kríža (1550) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Petra a Pavla (1652-1654) – Špania Dolina
Kaplnka navštívenia Panny Márie (1664) – Piesky
Kaplnka Božieho hrobu (1665) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Anny (1824) – Špania Dolina
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1824) – Špania Dolina
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (19. st.)
Kaplnka sv. Klementa (2019) – Špania Dolina

Duchovná správa Diecézneho centra mládeže Maják
Duchovný správca: Mgr. Juraj Karcol

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (2006) – Špania Dolina

 

6.) Donovaly

Farár: Mgr. Jozef Caban

Miestne časti: Bully, Hanesy, Mistríky, Mišúty, Polianka, Sliačany

Kostol sv. Antona Paduánskeho (1824)
Kaplnka sv. Anny (1886) – Bully
Kaplnka sv. Jozefa (1893) – Mistríky
Kaplnka narodenia Panny Márie (1894) – Polianka
Kaplnka Panny Márie, Zory rannej (2003) – Penzión Zornička

 

7.) Riečka

Farnosť spravovaná excurrendo: Banská Bystrica-Belveder

Kostol nanebovzatia Panny Márie (1856)

 

8.) Staré Hory

Farár: Mgr. Stanisław Miernik OCD
Kaplán: Mgr. Pawel Wojnowski OCD

Filiálky: Motyčky, Turecká

Bazilika navštívenia Panny Márie (1448)
Kostol nanebovzatia Panny Márie (1755) – Motyčky
Kostol Ružencovej Panny Márie (1994) – Turecká
Kaplnka sv. Anny (1600)
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1795)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1893) – kalvária
Kaplnka Panny Márie Pomocnice (1942) – Studnička

 

9.) Tajov

Farár: Mgr. Jozef Petrík

Filiálky: Kordíky, Králiky
Miestna časť: Riečka-Nevoľné

Kostol sv. Jána Krstiteľa (16. st.)
Kostol navštívenia Panny Márie (1928) – Kordíky
Kostol Dobrého pastiera (2003) – Králiky
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1873) – kalvária

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk