Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Miništranti

Chlapci, ktorí by ste mohli miništrovať, prídite do sakristie kostola aspoň 10 až 5 minút pred začiatkom svätej omše.

Miništranti
Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, pomáhať. Miništrovanie teda znamená slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu, voláme miništranti.

Miništrant je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi, preto miništrantská služba je priam anjelská. Anjeli sa v nebi neustále klaňajú Pánu Bohu a spievajú na jeho slávu a chválu. To, čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch vykonávajú miništranti. Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov. Ich úlohou prinášať na oltár liturgické knihy, nádoby, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné. Miništrantská služba je posvätná. Miništrant, ktorý prisluhuje pri liturgických orbadoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie je teda služba rozmnožujúca Božiu milosť. 

Pre miništrantskú službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.  Každý miništrant je pozvaný k tomu, aby bol vzorom v oddanosti, čistote a zbožnosti. 

Kto môže byť miništrantom?
Každý pokrstený chlapec s túžbou slúžiť pri oltári. 
Pozvaní sú všetci, aj tí, ktorí nikdy neminištrovali. Netreba sa báť. Starší miništranti ti radi pomôžu stať sa miništrantom. Všetko nejasné ti radi vysvetlíme. Radi ťa medzi nami privítame. 
Každý, kto chce začať miništrovať, môže prísť do sakristie ktorýkoľvek deň aspoň 15 min. pred začiatkom sv. omše. 

Prečo sa stať miništrantom? 
Svojou službou poslúžiš Pánovi Ježišovi a celému farskému spoločenstvu. 
Naučíš sa nové zaujímavé veci. 
Prežívaš radosť zo služby s kamarátmi a rovesníkmi. 
Počas roka stretká, letný výlet a rôzne akcie.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk