Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Ulice farnosti Banská Bystrica-mesto

Farnosť: BANSKÁ BYSTRICA-MESTO (viď ulice nižšie)
Prímestské časti: Kostiviarska, Majer, Senica
Filiálky: Kynceľová a Nemce

29. augusta
Alexandra Matušku
Astrová
Azalková
Bakossova
Bystrého V. Figuša
Cementárenská cesta 
Cesta k nemocnici
Cesta k Smrečine
Cesta na amfiteáter
ČSA
Dobšinského 
Hečkova 
Horná
Horné Záhrady
Jána Bottu
Jegorovova
Jelšová
Kollárova
Komenského
Kostiviarska cesta
Krížna (od Lazovnej po Bakossovu)
Kukučínova
Kynceľovská cesta
Laskomerská
Lazovná (od Katovej ďalej)
Ľuda Ondrejova
Majerská cesta
Matuškova
Medený Hámor
Na Graniari
Na Hrbe
Na Karlove
Nám. Ľ. Svobodu
Nám. slobody
Nám. Š. Moysesa
Nemce
Partizánska cesta
Pod Jesenským vŕškom
Petelenova
Petra Karvaša
Profesora Sáru
Robotnícka
Rudlovská cesta (po most)
Senická cesta
Severná
Skuteckého
Slnečné stráne
Stavebná
Stoličková
Šimona Jurovského
Školská
Šoltésovej
Štefánikovo nábrežie
Tajovského (pravá strana od Cesty na amfiteáter po Podlavice)
Topoľová
Trieda SNP
Železničiarska

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk