Farské oznamy     l     Úmysly svätých omší     l     Hlas farnosti

Nachádzate sa tu

Pohreb

"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)

Čo je katolícky pohreb
Ak bol zosnulý na zemi členom Cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Obrad pohrebu vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).

Klikni O pohreboch v BB

Vybavovanie pohrebu v našej farnosti
Pozostalí bez dlhého odkladania nahlásia pohreb pohrebnej službe, ktorá telefonicky prekonzultuje miesto a termín pohrebu s farským úradom. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti nepochováva. Pozostalí následne prídu v úradných hodinách na faru a doplnia údaje o zomrelom.

Spôsob pohrebu
Vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie na Námestí Štefana Moysesa je pohrebný obrad vtedy, keď je následné pochovanie do hrobu na týchto cintorínoch:
-Katolícky cintorín na Námestí Štefana Moysesa 19 (za Farským kostolom)
-Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica-Kremnička
-Cintorín BB-Kostiviarska
-Cintorín BB-Majer
-Cintorín BB-Senica
-Evanjelický cintorín

Inokedy je pohrebný obrad na tom mieste, kde je pochovanie:
-pri kremácii je celý obrad v Obradnej miestnosti Krematória
-pri pochovaní v Kynceľovej je pohrebný obrad v miestnom Dome smútku
-pri pochovaní v Nemciach je pohrebný obrad v miestnom Dome smútku

Pohrebná svätá omša
Pohrebná svätá omša býva v sobotu večer o 16.30 hod. vo Farskom kostole za tých zomrelých, ktorých sme pochovali v danom týždni.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2023 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk